ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

allroad-events.nl met als handelsnaam Allroad Training & Parts. 

Opdrachtgever: Deelnemer(s) en/of een overkoepelende instantie

die een groep deelnemers representeert.

 

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen

allroad-events en een opdrachtgever, indien er in een overeenkomst niet door

beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van de algemene voorwaarden is afgeweken.

 1. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,

voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Aangaan van de overeenkomst

 1. Het aangaan van de overeenkomst door de opdrachtgever voor deelname aan de cursusdag cq trainingscursus leidt tot het verkrijgen van een inschrijving. De inschrijving is pas definitief als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
 2. De opdrachtgever verplicht zich voor aanvang van de cursusdag tot het ondertekenen van het inschrijfformulier en hierdoor de algemene voorwaarden te accepteren.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst voor deelname aan de cursusdag dient de opdrachtgever het gehele

factuurbedrag in ene te voldoen.

 1. Het gehele factuurbedrag van de overeenkomst dient bij inschrijving te worden voldaan.
 2. Betaling dient te geschieden op een door allroad-events.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Indien de opdrachtgever niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet en/of de financiële verplichtingen niet contant nakomt

bij aanvang van de cursusdag is de deelnemer uitgesloten van deelname.

 1. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op allroad-events.nl heeft of pretendeert.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Allroad-events.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Allroad-events.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever verplicht zich tot het overdragen van alle gegevens, waarvan Allroad-events.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Allroad-events.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Allroad-eventsnl zijn verstrekt, heeft Allroad-events.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of

de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Allroad-events.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Allroad-events.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 2. Indien de opdrachtgever optreedt namens of in opdracht van derden, is de opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden aan deze derden uit te reiken c.q. bekend te maken. Indien derden zich op de nietigheid van de Algemene Voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de Algemene Voorwaarden aan deze derden.

 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan per cursusdag dan wel de overeengekomen cursusduur, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de veiligheid van de cursisten, of de instructeurs dit noodzakelijk maakt, is Allroad-events.nl gerechtigd de uitvoering van de cursus terstond aan te passen.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Indien Allroad-events.nl ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van de opdrachtgever ter beschikking heeft gekregen, zal Allroad-events.nl deze gegevens beheren conform de eisen van de Wet op de Persoonsregistratie. De opdrachtgever heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar gegevens en kan verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 9. Annulering van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen geschieden wanneer er door de opdrachtgever aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, in alle andere gevallen is er geen sprake van annulering.
 3. Bij annuleringen tussen 4 en 1 week voor aanvang van de cursusdag wordt 50% van het bedrag uit de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het is in dit geval wel toegestaan om kosteloos (een) andere opdrachtgever(s) onder dezelfde inschrijving aan de cursusdag te laten deelnemen.
 4. Bij annuleringen binnen 1 week voor aanvang van de cursusdag is geen restitutie mogelijk.
 5. Allroad-events.nl kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, indien Allroad-events.nl hiertoe wordt gedwongen door derden, als gevolg van farce majeure, door veiligheidsoverwegingen of door eisen van overheidsinstanties; zij behoudt zich tevens het recht voor het gehele evenement af te gelasten als gevolg van bijzondere omstandigheden, weersomstandigheden e.d. , zonder dat zij verplicht is om te betalen voor enige schade die dit tot gevolg heeft, danwel terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde cursusgelden.

In het laatste geval zal het evenement binnen een termijn van 8 weken opnieuw worden aangeboden.

 1. Het overeengekomen bedrag wordt alleen aan de opdrachtgever geretourneerd indien Allroad-events.nl bij annulering door derden, als gevolg van force majeure, door veiligheidsoverwegingen of door eisen van overheidsinstanties de door haar gemaakte kosten van derden geretourneerd krijgt.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever verklaart, door ondertekening van het inschrijfformulier, op geen enkele wijze

Allroad-events.nl en eventueel door Allroad-events.nl ingehuurde derden, verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke procedure aan te spannen of een claim te leggen als gevolg van door hem/haar gereden schade, materiële en/of

persoonlijke letselschade, alsook gevolgschade daaronder begrepen.

 1. De opdrachtgever neemt voor eigen verantwoordelijkheid aan de cursusdag deel. Hij/zij draagt zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hem/haar of door zijn/haar motorvoertuig veroorzaakte materiële en/of persoonlijke letselschade.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een eventuele passagier die meerijd.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte van de algemene regels die gelden op zowel het circuit als de openbare weg. 
 4. De opdrachtgever verplicht zichzelf, door inschrijving te conformeren aan de algemene voorwaarden en alle regels en/of aanwijzingen van Allroad-events.nl op te volgen.
 5. Allroad-events.nl is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

Art 11. Gezondheidsverklaring

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en niet onder doktersbehandeling is in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel.Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Allroad-events.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

 

Artikel 13. Verplichtingen cursist.

 1. Voor deelname aan een cursus onder auspiciën van Allroad-events.nl, dient u in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor

de betreffende categorie. Voornoemd rijbewijs dient u tijdens de cursus bij u te hebben en op verzoek te tonen.

 1. Mocht u rijbevoegdheid tijdelijk zijn ontzegd, dan kunt u niet voldoen aan hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld en is het derhalve niet mogelijk aan de cursus deel te nemen.

 

Artikel 14. Voertuig

 1. De cursist dient er voor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in het voertuigreglement.

Let op! Indien de motor van een illegale uitlaat is voorzien en derhalve te veel geluid produceert voldoet uw motor niet aan de eisen van het Voertuigreglement en heeft de cursusleider het recht om u te weigeren om aan de cursus deel te nemen. Deze bepaling geldt overigens niet bij het deelnemen aan een Off- Road cursus.

 1. De cursist dient de motorfiets waarmee hij aan een cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens het deelnemen aan de door, of onder auspiciën van Allroad-events.nl georganiseerde cursussen.

 

Artikel 15. kleding

Op alle praktijkcursussen is het dragen van beschermende kleding verplicht!

Bij de beschermende kleding mogen ook motorlaarzen en motorhandschoenen niet ontbreken!

In alle andere kleding word u uitgesloten van deelname.

De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan de eisen voldoet.